Revisor

Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om mer väsentliga fel inom redovisningsområdet och vid misstankar om oegentligheter.

Revisorn ska tillsammans med revisionsutskottet en gång om året i samband med genomgång av årsbokslutet ge en särskild redogörelse av sitt arbete till Bolagets styrelse.

Revisorn deltar också vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen som beskriver granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som revisor vid årsstämman 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Therese Kjellberg är huvudansvarig revisor.