Vi bidrar till FNs globala mål

Med en verksamhet fokuserad på infektionsprevention bidrar Bactiguard till FN:s
Globala hållbarhetsmål: God hälsa och välbefinnande. Bactiguards unika ytskiktsteknologi
och produktportfölj är en viktig länk i arbetet med att nå FN:s mål om att
utrota infektionssjukdomar och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Bactiguards verksamhet inom infektionsprevention är en viktig del i kampen för att förebygga infektioner och bidra till att minska användningen av antibiotika. Enligt WHO har antibiotikaresistensen nått farligt höga nivåer i hela världen och utvecklats till en global kris som måste hanteras skyndsamt. År 2050 riskerar tio miljoner människor att dö varje år till följd av infektioner som inte kan botas med antibiotika om inte resistensutvecklingen begränsas. Människor som smittas av antibiotikaresistenta bakterier löper mer än 60 procent högre risk att dö än de som smittas av bakterier som är mottagliga för antibiotika.

Infektioner som patienter får under sjukhusvistelser eller i andra vårdinrättningar (vårdrelaterade infektioner, VRI) är ett växande problem och ett hot mot den globala folkhälsan. Urinvägarna, luftvägarna och blodbanan är de vanligaste områdena där VRI uppstår. Infektionerna uppstår ofta i samband med medicinska åtgärder och kirurgiska ingrepp. Medicintekniska produkter är en vanlig orsak till VRI men är viktiga i en modern vård, därav att Bactiguards teknologi verkligen kan göra skillnad då den minskar risken för VRI. Enligt WHO drabbas var tionde patient av VRI som leder till förskrivning av antibiotika vilket påskyndar resistensutvecklingen.


Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid och hotar att omintetgöra hundra år av medicinska framsteg.

 -Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör.


Betydande bidrag till FN:s globala mål

Enligt WHO äventyrar antibiotikaresistensen möjligheten att nå FN:s Globala hållbarhetsmål. Avsaknaden av effektiva behandlingar av TBC, lunginflammation och urinvägsinfektioner är ett allvarligt globalt hot mot folkhälsan. Genom att förebygga infektioner bidrar Bactiguard direkt till FN:s Globala Mål 3: God hälsa och välbefinnande. FN slår fast att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Målet är att senast 2030 utrota epidemierna av HIV, tuberkulos, malaria samt bekämpa hepatit, vattenburna och andra smittsamma sjukdomar. Det här målet står på spel om arbetet med att förebygga VRI inte lyckas. Bactiguards teknologi och produktportfölj bidrar till att minska riskerna att drabbas av infektioner. Vid virusinfektioner – till exempel vid coronasmitta – är kroppens immunförsvar under stress och därmed ökar risken för sekundära bakteriella infektioner. En av de allvarligaste följderna av bakterieinfektioner är sepsis som är den främsta dödsorsaken i världen och orsakar vart femte dödsfall. Bactiguard erbjuder ett kraftigt förbättrat infektionsskydd vid användningen av medicintekniska produkter.

För Bactiguard handlar vår dagliga verksamhet om att bidra till arbetet med att förebygga infektioner. På så sätt bidrar vi till att FN:s globala mål kan uppnås. Infektionsprevention är därför inte bara en strategisk fråga för Bactiguard utan en central komponent i sjukvården och en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för framtiden. Vår viktigaste resultatindikator för hur framgångsrika vi är i det här arbetet är när WHO kan rapportera att risken för VRI minskar i världen. Att Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar kan användas i upp till 90 dagar bidar även till minskad konsumtion av engångsartiklar samtidigt som patienten upplever mindre irritation, minskad risk för infektion och en enklare vardag då patient inte behöver besöka sjukhuset lika ofta för att byta kateter.