Delårsrapport för första kvartalet 2022

 • Intäkt 55,2 MSEK (41,8)
 • EBITDA -4,0 MSEK (1,9)
 • Kassaflöde -11,9 MSEK (-0,9)

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Första kvartalet (januari-mars 2022)

 • Intäkterna uppgick till 55,2 (41,8) MSEK, en ökning med 32%, främst genom högre licensintäkter. Justerat för valuta ökade intäkterna med 23%.
 • EBITDA uppgick till -4,0 (1,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -7% (5%), ett resultat av investeringar initierade i enlighet med den fokuserade tillväxtstrategin.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,6 (-9,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -16,5 (-10,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,32) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,9 (-0,9) MSEK motsvarande -0,34 (-0,03) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Det globala licenssamarbetet med Zimmer Biomet utökades till att omfatta flertalet produktområden.
 • En fokuserad tillväxtstrategi och nya långsiktiga finansiella mål presenterades.
 • Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub publicerades – visar signifikant reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation.
 • Bactiguard bistod sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter.
 • Carin Jakobson utsågs till CFO och tillträder i juni.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Bactiguard inledde ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet.

Effekter av Covid-19 och kriget i Ukraina

World Health Organisation (WHO) har nu rapporterat det lägsta antalet döda i Covid-19 på två år. Samtidigt påverkas den globala handeln och utvecklingen av nedstängningar i Kina. Utvecklingen i närtid är därför fortsatt svårbedömd på grund av det oförutsägbara beteendet av SARS-CoV-2 viruset.

Bactiguard bedriver ingen verksamhet och har inga leverantörer i Ryssland eller Ukraina. Kriget har därför inte haft någon väsentlig påverkan på företagets verksamhet, ställning eller resultat. Om kriget blir långvarigt och påverkan på världsekonomin stor kan det komma att få större påverkan. Vi fortsätter att följa utvecklingen av både pandemin och kriget noga och utvärderar löpande de operationella och finansiella effekterna.

VD kommenterar första kvartalet

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Under kvartalet tog vi flera betydande steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Genom det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet och det nya samarbetet inom dentalområdet med det ledande globala bolaget Dentsply Sirona breddar vi verksamheten till fler produktkategorier och applikationsområden. Samtidigt ser vi att försäljningen av BIP-portföljen börjar ta fart när sjukvården och samhället återgår till en mer normal situation.

Två nya licens- och utvecklingssamarbeten

Vi såg en ökning i licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) under kvartalet och våra nya samarbeten med globalt ledande Zimmer Biomet och Dentsply Sirona inom ortopedi-och dentalområdet stärker marknadspositionen för Bactiguards unika teknologi inom infektionsprevention. Det är en kvalitetsstämpel att Zimmer Biomet, efter två och ett halvt års nära partnerskap, har valt att utöka samarbetet till att omfatta större delen av sin produktportfölj. Vi är också mycket stolta över samarbetet med Dentsply Sirona, ett av världens ledande dentalbolag, där vi tillsammans ska utveckla dentalprodukter med Bactiguards ytskiktsteknologi. Med Dentsply Sirona har vi tagit steget in på ett nytt terapiområde – dental – vilket är i linje med vår fokuserade tillväxtstrategi.

Accelererad BIP-försäljning

I kvartalet började försäljningen av vår egen produktportfölj ta fart, drivet av de ökade investeringar vi gör i marknadsaktiviteter och försäljningsorganisationen samt att sjukvården i delar av världen börjar återgå till normal aktivitet efter pandemin. Vi såg ökad efterfrågan på både katetrar och sårvårdsprodukter, framför allt på marknader där vi har egna säljkårer i t ex Norden, Malaysia och Indien.

Framtidsutsikter

Det globala behovet av infektionsprevention är stort och här kan Bactiguards teknologi och produkterbjudande göra en viktig skillnad. Vår teknologi är väl beprövad och över 40 kliniska studier visar att den är både säker och effektiv.

Vi ser en stor potential i att fortsätta expandera licensaffären både inom befintliga och nya terapiområden. Våra utvidgade och nya samarbeten med Zimmer Biomet och Dentsply Sirona har stärkt Bactiguards marknadsposition inom infektionsprevention och ger oss en bredare bas från vilken vi på sikt har möjligheten att utöka vår licensaffär avsevärt.

Det finns även ett stort behov av vår egen produktportfölj som vi möter genom investeringar i produktutveckling, regulatoriska anpassningar, högre tillverkningskapacitet liksom en utökad go-to-market-organisation.

Vår vision är att skydda människor från infektioner och därmed bidra till en effektivare vård och bättre patienthälsa. Med vår teknologi, etablerade samarbeten med ledande aktörer inom medicinteknik samt en tydlig tillväxtstrategi har vi en bra grund för stark framtida lönsam tillväxt. Som vi tidigare kommunicerat förväntar vi oss att nuvarande investeringstakt kommer resultera i en accelererande tillväxt och väsentligt förbättrad framtida lönsamhet.

Anders Göransson, VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari – mars 2022 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Presentation av Q1

En audiocast på engelska för aktieägare, investerare och analytiker kommer att hållas idag klockan 11.00 där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida https://www.bactiguard.com.

För att delta i audiocasten, använd denna länk: www.bactiguard.com/Q1-2022

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

 • SE: +46850558350
 • UK: +443333009030
 • US: +16467224902

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.