Bactiguard bland de mest jämställda företagen på börsen

Bactiguard avancerar till Allbrights gröna lista över börsens mest jämställda bolag. Med en kvinna på vd-posten, 50 procent kvinnor i ledningsgruppen och två kvinnliga styrelseledamöter avancerar Bactiguard från plats 132 till 57 av totalt 335 börsbolag.

”Totalt 20 bolag har under året tagit steget från Allbrights gula lista till den jämställda gröna listan. Till dem hör bland annat industrikoncernen Haldex och medicinteknikbolaget Bactiguard. Just dessa bolag tjänar också som extra goda exempel, då bägge har en kvinna på vd-posten. Något som enligt statistiken gynnar en bredare rekrytering, då bolag med en vd-kvinna oftare och snabbare blir mer jämställda i ledningsgruppen i stort,” citat från Allbrightrapporten.

Coronakrisen har stoppat framstegen för jämställdhet i svenskt näringsliv, enligt årets Allbrightrapport. Den röda listan över bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer. Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. På vd-posterna och i styrelserna råder stillestånd, för tredje året i rad står andelen styrelsekvinnor och stampar på 34 procent.

Bactiguard går i motsatt riktning och tar flera kliv uppåt till plats 57 (132) på Allbrights lista, som omfattar börsens samtliga bolag. På Bactiguard finns en bred mångfald av medarbetare med olika nationaliteter och bakgrund. I februari utsågs Cecilia Edström till VD och i augusti tillträdde Gabriella Björknert Caracciolo rollen som CFO. I koncernledningen finns nu lika många kvinnor som män. I styrelsen är två av fem ledamöter kvinnor och sedan 2018 leds även valberedningens arbete av en kvinna.

Allbright rankar varje år Stockholmsbörsens bolag ur ett jämställdhetsperspektiv. De mest jämställda bolagen återfinns på Allbrights gröna lista, medan de mindre jämställda placeras på den gula listan och de mansdominerade bolagen hamnar på den röda listan.

Allbrightrapporten 2020 visar i korthet att:

  • Andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper ökar med en procentenhet – från 24 till 25 procent.
  • Andelen jämställda bolag står still på 19 procent för det andra året i rad.
  • Bolagen som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen blivit fler under året, en ökning från 20 till 21 procent av börsens bolag.
  • På styrelsenivå och på vd-posterna står utvecklingen still, sedan tre år tillbaka.
  • Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. Störst tapp syns hos branschen konsumenttjänster, som under året minskat andelen ledarkvinnor med sex procentenheter.

Läs hela Allbrightrapporten 2020 här: https://www.allbright.se/nyheter/2020/10/4/allbrightrapporten-2020-pandemin-backar-bandet

Om Allbright
Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. www.allbright.se

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader försjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbruknings-artiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention. Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen.

Huvudkontoret och en av treproduktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se