Bactiguard Holding AB:s delårsrapport Q3 2023

Regulatorisk

Transformation av Bactiguard till ett företag med licensfokus och visionen att bli global vårdstandard

Tredje kvartalet 2023 (juli – september)

 • Totala intäkterna uppgick till 49,5 (66,2) MSEK, en minskning med 25 %. Nettoomsättningen uppgick till 45,5 (58,7) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 23 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,6 (-11,0) MSEK, en minskning med 10,6 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -9,5 (2,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -24,6 (-8,5) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,70 (-0,24) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35,0 (9,9) MSEK motsvarande -1,00 (0,28) kr per aktie.

Perioden januari – september 2023

 • Totala intäkterna uppgick till 161,8 (181,3) MSEK, en minskning med 11 %. Nettoomsättningen var 145,3 (162,3) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 10 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -108,1 (-42,4) MSEK, en minskning med 65,8 MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen per Q2.
 • EBITDA uppgick till -71,8 (-5,3) MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen.
 • Periodens resultat uppgick till -111,2 (-38,7) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -3,17 (-1,10) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -62,4 (-3,9) MSEK motsvarande
  -1,78 (-0,11) kr per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Anders Göransson, Global Head of Licensing, lämnade Bactiguard.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Bactiguard offentliggör förtydligad strategi med fokus på licensaffären och utfasning av BIP-portföljen.
 • Stefan Grass, Chief Medical Officer meddelade att han lämnar Bactiguard.
 • Studie utförd av Bactiguard, KTH och Karolinska Institutet publiceras i Scientific Reports.
 • Nya finansiella mål, som ska uppnås vid utgången av 2028, publiceras. Nettoomsättning 1 000 MSEK, EBITDA 500 MSEK, 10 applikationsområden som licenspartnerskap.

VD kommentar

Transformation av Bactiguard till ett företag med licensfokus och visionen att bli global vårdstandard

Intäkterna för tredje kvartalet 2023 uppgick till 49,5 MSEK, en minskning med 25 procent jämfört med Q3 2022. EBITDA för kvartalet uppgick till –9,5 MSEK (Q3 2022: 2,5 MSEK). De totala kostnaderna var lägre än Q3 förra året och uppgick till 71,1 MSEK (Q3 2022: 77,1 MSEK).

Största strategiska förändringen i Bactiguards historia

Som meddelades den 5 oktober har Bactiguard förtydligat sin strategi och fokuserar nu fullt ut på licensaffären och satsar alla resurser och kärnkompetenser för att möjliggöra för ledande globala medicintekniska företag att lansera medicintekniska produkter med Bactiguards unika ytskiktsteknologi. Det här är den största strategiska förändringen i vår historia och kommer att förvandla företaget i grunden, från att vara en producent till att bli en kunskaps- och specialistorganisation. Jag är övertygad om att det här kommer att frigöra potentialen för vår infektionsförebyggande teknologi och samtidigt öka den globala patienträckvidden och göra Bactiguard lönsamt.

Förändringsprocessen gör goda framsteg. Licensorganisationen har förstärkts och vi har intensiva och positiva diskussioner med potentiella outsourcingpartners, både med nuvarande licenspartners och nya, samtidigt som vi fasar ut produktionen av BIP-portföljen med ytskiktsbelagda medicintekniska produkter. Vår främsta prioritet är att säkerställa en smidig övergång och minimera leveransstörningar för våra distributörer. Vi investerar också fortsatt i R&D och i organisationen runt ytskiktsutvecklingen och stärker dessa viktiga kompetenser. För att ytterligare institutionalisera våra processer har vi lanserat Bactiguard Billy Södervall Academy i Markaryd för att formalisera kunskapsöverföring och sätta en teknikcertifiering på plats, som gäller både inom Bactiguard och hos våra partners.

Vi förväntar oss att en förlust snabbt kommer att övergå i vinst när BIP-produktionen och BIP-försäljningsorganisationen har fasats ut och produkterna outsourcats till partners. Som kommunicerats kommer den finansiella effekten av den nya licensfokuserade strategin över tid att påverka BIP-intäkterna negativt med 25 MSEK medan de årliga besparingarna för Bactiguard förväntas bli mer än 25 MSEK.

Låg intäktsgenerering, som förväntat

Som kommunicerades i samband med Q2 rapporten påverkas licensintäkterna för tredje kvartalet väsentligt av justerade lagernivåer hos vår licenspartner Beckton Dickinson (BD), ett av världens största globala medicinteknikföretag. Som nämndes i Q2 förväntar vi oss att BD:s behov snart är tillbaka på samma volymer som innan covid och vi förväntar oss mer normaliserade licensintäkter redan under Q4 2023. Licensintäkterna uppgick till 20,8 MSEK (51 procent lägre än Q3 2022).

Lanseringen av ZNN Bactiguard fortsätter på kliniker runt om i Europa, och ZNN Bactiguard kommer att vara klar för kommersiell lansering i Japan under första halvåret 2024. FDA processen avseende Zimmer Biomets bredare ortopediportfölj gör framsteg men tar längre tid än vad vi hade hoppats på. Även om det är frustrerande att processen tar tid, kommer noggranna förberedelser att underlätta framtida registreringar av hela produktportföljen. Det är vår mest kvalificerade gissning att Zimmer Biomet får ett godkännande från FDA tidigt 2026.

Vårt samarbete med Zimmer Biomet är utmärkt och som en del av deras globala strategi “Let’s talk about infections” presenterade de Bactiguards ytskiktsteknologi på mässan European Bone and Joint Infection Society som ägde rum i Schweiz i mitten av oktober. Temat var utmaningarna kring infektioner inom ortopedisk implantologi, och mer specifikt, faran med biofilm. Med den växande globala oron över antibiotikaresistens är vår teknologi ett unikt alternativ, helt fritt från antibiotika, för att undvika implantatrelaterade infektioner. Terapiområdet ortopedi har en underliggande marknadsstorlek på cirka 40 miljarder USD, varav Zimmer Biomet har en marknadsandel mellan 10 och 30 procent, vilket gör att potentialen i vårt samarbete är stor – ur ett mission-, impact- och lönsamhetsperspektiv.

Som med alla utvecklingsprojekt finns det viss osäkerhet huruvida utvecklingsprojektet med Dentsply Sirona kommer att utvecklas till ett fullvärdigt licensavtal men vi kommer att ha mer tydlighet kring detta innan årets slut. Vår starka kliniska evidens kring effekten av vår ytskiktsteknologi gör oss trygga i att den effektivt förebygger infektioner även inom dental-området.

Intäkterna från BPP uppgick till 24,6 MSEK för Q3, en ökning med 51 procent jämfört med Q3 2022. Trots att försäljningen av BIP-portföljen med ytskiktsbelagda medicintekniska produkter var stark under Q3 med 7,0 MSEK (Q3 2022 3,8 MSEK) kvarstår de långsiktiga problemen kring lönsamhet. När det gäller Sårvård, uppgick intäkterna till 17,6 MSEK vilket var i linje med förväntningarna och med en ökning på 40 procent jämfört med Q3 2022.

Ny koncernledning

Från och med idag kommer koncernledningen att bestå av, i tillägg till CEO, Bactiguards CFO, COO (som har det övergripande ansvaret för licensverksamheten), CTO och Head of Communications & Investor Relations. Sammansättningen reflekterar de kompetenser som Bactiguard behöver för att framgångsrikt kunna driva och leverera på den nya strategin, i tätt samarbete med resten av teamet med experter på Bactiguard.

Vidare har Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice CEO, bestämt sig för att lämna Bactiguard. Under sin tid hos oss har Stefan på ett värdefullt sätt bidragit med att förstärka vår kliniska evidens och vi tackar honom för hans insatser och önskar honom lycka till i framtiden. Vi är samtidigt glada att informera om att Pankaj Malhotra har blivit utsedd till Chief Medical Officer. Pankaj är läkare och kommer att vara en del av licensteamet och rapportera till COO.

Utblick – ny vision att bli global vårdstandard

De uppdaterade finansiella målen, som annonserades igår kväll, reflekterar vad styrelsen och koncernledningen anser vara rimliga förväntningar på Bactiguard på medellång sikt givet den nya strategiska inriktningen. Men de reflekterar också våra förväntningar när det gäller potentialen i Bactiguards ytskiktsteknologi. Vi lanserar en ny vision, att bli global vårdstandard vad gäller infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Det kommer vi att uppnå genom att samarbeta med licenspartners och tillsammans ha målsättningen att förändra hälso- och sjukvård och förbättra hälsan globalt. Kort sagt, kärnan i vår nya strategi.

Q3 var ännu ett nedslående kvartal men våra ambitioner för framtiden är höga. Vi påbörjar nu en grundläggande transformation och förväntar oss, som en följd av insatserna, positiva dynamiska effekter. Bactiguards ytskiktsteknologi har stor potential att möta en av de stora utmaningarna inom global hälso- och sjukvård – det är en säker och enkel metod för att förhindra bildandet av biofilm och därmed infektioner på medicintekniska produkter. Vi har en tydlig strategi för att uppfylla vårt åtagande att främja en friskare värld genom att förebygga infektioner och vända förlust till vinst under 2024.

Thomas von Koch, CEO

Bactiguard Holding AB:s (publ) delårsrapport Q3 2023 finns tillgänglig på www.bactiguard.com

Presentation av Bactiguard Holding AB:s delårsrapport Q3 2023

En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag den 27 oktober 2023 kl 11.00 CEST. CEO Thomas von Koch presenterar rapporten, kommenterar de uppdaterade finansiella målen och tillsammans med CFO Carin Jakobson, svarar på frågor.

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk:
www.bactiguard.com/sv/rapport/kv3-2023/

 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 kl 08.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Nina Nornholm, Head of Communications & IR, +46 708 550 356
Carin Jakobson, CFO, 46 70 965 16 65