Bactiguard presenterar uppdaterade finansiella mål i linje med förtydligad strategi med fokus på licensaffären

Regulatorisk

Efter offentliggörandet av Bactiguards förtydligade licensfokuserade strategi den 5 oktober 2023, presenterar bolaget idag uppdaterade finansiella mål. De uppdaterade finansiella målen avser tillväxt och lönsamhet, där en nettoomsättning som överstiger 1 miljard SEK och en EBITDA på 500 miljoner SEK ska uppnås vid utgången av 2028.

De uppdaterade finansiella målen ska inte uppfattas som en prognos, utan snarare reflektera vad styrelsen och koncernledningen i Bactiguard Holding AB (publ) anser vara rimliga förväntningar på bolaget på medellång sikt med hänsyn tagen till den förtydligade strategin med fokus på licens-affären. Det tidigare strategiska målet att växa med 1-2 nya licensaffärer per år ersätts med målet att ha minst 10 applikationsområden som licenspartnerskap med produkter i marknaden vid utgången av 2028.

 

De uppdaterade finansiella målen förväntas uppnås efter kapacitets- och kompetensuppbyggnad inom Bactiguards licensverksamhet och med antagandet att licensverksamheten och partnerskapen utvecklas enligt plan. Transformationen av Bactiguard kommer att påverka resultaträkningen under de kommande nio månaderna, men lönsamhet förväntas att uppnås under 2024.

 

Thomas von Koch, CEO, kommenterar: “Målen är i huvudsak desamma men vi förlänger tidshorisonten till utgången av 2028. Dessutom ersätter vi det strategiska målet på 1-2 nya licensaffärer per år med ett mål relaterat till applikationsområden i licenspartnerskap med produkter i marknaden. Att följa det kommer att ge en bättre förståelse för hur vi expanderar vår teknologi.”

 

Föregående finansiella mål

Bactiguards föregående finansiella mål presenterades den 8 februari 2022 och omfattade perioden fram till 2026. Målen avsåg tillväxt och lönsamhet, och var att nå en årlig försäljning på minst 1 miljard SEK och ha en EBITDA på minst 400 miljoner SEK under 2026. Vidare, hade Bactiguard ett strategiskt mål att växa med 1-2 nya licensaffärer per år.

 

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 den 27 oktober kl 08:00 CEST. Detta följs av en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kl 11:00 CEST. CEO Thomas von Koch kommer att presentera rapporten, kommentera de uppdaterade finansiella målen och, tillsammans med CFO Carin Jakobson, svara på frågor. Rapporten och en presentation kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida bactiguard.com

 

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26, kl. 18:45 CEST.

 

För ytterligare information, kontakta:

Nina Nornholm, Head of Communications & IR, +46 708 550 356

Carin Jakobson, CFO, 46 70 965 16 65

Om Bactiguard

Bactiguard är ett globalt medtech-företag som utvecklar antibakteriell, biokompatibel och säker teknologi och lösningar som förebygger infektioner relaterade till medicintekniska produkter inom fem terapiområden – ortopedi, urologi, intravaskulär/intensivvård, tandvård och sårbehandling.

Bactiguards unika teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att mikrober fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande lösningar har en positiv påverkan genom att minska patienters lidande, rädda liv och avlasta sjukvårdsresurser. De bekämpar också antimikrobiell resistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenssamarbeten med ledande globala medtech-företag, som till exempel BD och Zimmer Biomet, för att lansera deras medicintekniska produkter med bolagets unika infektionsförebyggande teknologi. Bactiguard har även en portfölj av produkter för sårvård och suturer.

Bactiguard har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Read more on www.bactiguard.com

Follow Bactiguard on LinkedIn