Bactiguards EBITDA för Q2 och helåret 2023 påverkas negativt med 42 MSEK på grund av reserveringar av engångskaraktär

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard Holding AB utfärdar idag en vinstvarning för Q2 och helåret 2023. Vinstvarningen omfattar nedskrivningar av lager, reserveringar av förfallna kundfordringar och relaterade projekt samt för kostnader hänförliga till andra strukturella förändringar. EBITDA förväntas påverkas negativt med totalt 42 MSEK för Q2 2023 och resten av året. Reserveringarna är av engångskaraktär och är resultatet av en detaljerad granskning av finansiella poster som påverkar verksamheten negativt. 

Av den totala påverkan på EBITDA om 42 MSEK står nedskrivningar av lager (relaterade till produkter och råmaterial) för cirka 15 procent, reserveringen för förfallna kundfordringar och relaterade projekt (hänförliga till licenspartners och distributörer i Sydostasien) för cirka 70 procent, och reserveringen av kostnader för andra strukturella förändringar för cirka 15 procent. 

“Det var helt avgörande för mig i min roll som ny VD att gå ner i varje detalj av vad som potentiellt skulle kunna påverka vår verksamhet på ett negativt sätt. I samband med förberedelserna för Q2-rapporten gjorde vi en djupdykning i samtliga finansiella poster. Det vi nu gör är en välbehövlig uppstädning så att vi kan fokusera på vår tillväxtstrategi. Vi ser stora möjligheter inom våra terapiområden och kommer att fortsätta att fokusera på Licensverksamheten och go-to-market strategin i USA. Och som sagt, reserveringarna är av engångskaraktär,” säger Thomas von Koch, tf VD för Bactiguard. 

Som tidigare rapporterats befinner sig Bactiguard på en transformationsresa där 2022 och 2023 präglas av investeringar i organisationen i syfte att lägga grunden för långsiktig och hållbar tillväxt. Investeringarna i Bactiguards transformation kommer följaktligen att påverka lönsamheten, vilket senast omnämndes i kvartalsrapporten för Q1 2023. I kvartalsrapporten för Q1 2023, rapporterades även att intäkterna från Bactiguards största licenspartner Becton Dickinson (BD) förväntas justeras under de kommande kvartalen beroende på att de har byggt upp ett betydande lager internt. 

De finansiella målen för 2026 ligger fast och förutsätter att utvecklingsprojekten i licenseverksamheten fortskrider enligt plan, vilket inkluderar Zimmer Biomet och deras bredare ortopediportfölj, och Dentsply Sirona. Det strategiska målet att addera 1-2 nya licenssamarbeten ligger fast. 

Bactiguard Holding AB offentliggör sin kvartalsrapport för Q2 2023 den 18 juli 2023 klockan 08:00 CEST som följs av en presskonferens klockan 11:00 CEST. 

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-07, kl. 12:45 CEST. 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Nina Nornholm, Director Communications & IR, +46 708 550 356