Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Regulatorisk

Fortsatt tillväxt i licensaffären och i vår produktportfölj

Andra kvartalet (april-juni 2022)

 • Intäkterna uppgick till 59,9 (46,0) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 13%.
 • EBITDA uppgick till -3,8 (1,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -6,4% (4,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,8 (-10,0) MSEK, en minskning med -4,9 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -13,7 (-12,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,36) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (5,5) MSEK motsvarande -0,05 (0,16) kr per aktie.

 Första halvåret (januari-juni 2022)

 • Intäkterna uppgick till 115,1 (87,8) MSEK, en ökning med 31%. Valutakursjusterat var ökningen 13%.
 • EBITDA uppgick till -7,8 (3,7) MSEK, med en EBITDA-marginal på -6,8% (4,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,4 (-19,7) MSEK, en minskning med -11,7 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -30,2 (-22,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,86 (-0,67) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,8 (4,6) MSEK motsvarande -0,39 (0,14) kr per aktie.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Bactiguard meddelade i april att bolaget inlett ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet.
 • Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bactiguard har förvärvat köpoptioner utställda av huvudägarna, omfattande 4 procent av samtliga B-aktier i Bactiguard.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Tredje generationens patent för Bactiguard-teknologin avses att beviljas av European Patent Office (EPO).

Makrohändelsers påverkan på bolaget

Covid-19 påverkar fortsatt den globala handeln med bland annat nedstängningar i Kina och fortsatta restriktioner i vissa delar av världen. Utvecklingen i närtid är därför fortsatt svårbedömd.

Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon direkt påverkan på Bactiguards verksamhet. Om krigets påverkan på världsekonomin blir stor, kan det komma att få större indirekt påverkan. Vi fortsätter att följa det makroekonomiska läget noga och utvärderar löpande de operationella och finansiella effekterna.

VD kommenterar andra kvartalet

Fortsatt tillväxt i licensaffären och i vår produktportfölj

Kvartalets intäkter var 60 MSEK och växte med 30 procent jämfört med förra året, och justerat för valutaeffekter var tillväxten 13 procent. De investeringar vi gjort i organisationen under det senaste året, för att leverera på våra långsiktiga mål, påverkar EBITDA som var -3,8 MSEK i kvartalet.

Vi har nu tre viktiga drivkrafter för licenstillväxt

Licensaffären växer med 15 procent, i kvartalet vilket är ett tydligt bevis på värdet av Bactiguards unika infektionsförebyggande teknologi. I linje med vår tillväxtstrategi tecknade vi i april ett utvecklingsavtal med Dentsply Sirona, ett ledande globalt bolag i dentalbranschen. Det nya samarbetet är ett viktigt steg i vår strävan att bredda Bactiguards affär till nya produktkategorier och terapiområden.

Licensintäkterna från BD var starka i både detta och föregående kvartal. BD är en av världens största medicintekniska företag och har exklusiva rätten att sälja urinvägskateter med Bactiguards effektiva ytskiktsteknologi i bland annat USA och Japan.

Vårt samarbete med Zimmer Biomet, en global ledare inom ortopediska implantat, går framåt. Som ett resultat av vårt samarbete inom traumaområdet utökade vi omfattningen av vårt licenspartnerskap i februari i år till fler produktsegment.

Fortsatt tillväxt för vår BIP-portfölj bestående av Bactiguardkatetrar och sårvård

Vi fortsätter se en ökande efterfrågan på våra egna katetrar med Bactiguards ytskiktsteknologi och sårvårdsprodukter, speciellt på marknader där vi har en egen säljkår, som till exempel Norden, Malaysia och Indien. Försäljningen ökade med 17 procent i kvartalet, inklusive valutakurseffekter.

Investeringar för lönsam tillväxt

Vi fortsätter att förstärka vår organisation för att bygga en stark plattform för accelererad lönsam tillväxt. Fokus är på produktutveckling inom licensaffären, regulatoriska godkännanden, patentskydd, högre tillverkningskapacitet och en utökning av licens- och försäljnings-organisationerna.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på vår teknologi och våra produkter drivs av behovet av att minska infektioner, vilket är ett växande problem globalt. Infektioner leder till sämre livskvalitet för patienter, och ökade vårdkostnader där patienten i värsta fall dör. Ökningen av antalet infektioner leder till ökad användning av antibiotika, vilket i sin tur leder till multiresistenta bakterier – ett akut globalt problem – vilket gör infektionsprevention än mer viktig. Med vårt erbjudande kan vi förebygga infektioner.

De framsteg som vi har gjort i kvartalet är en bekräftelse på styrkan i vårt erbjudande och stärker oss i vår ambition att fortsätta utveckla vår teknologi och finna nya applikationsområden. Att European Patent office avser bevilja ett nytt patent, fram till 2039, för vår unika teknologi stärker vår IP situation ytterligare, bestående av patent, processkunnande och receptet för ytbeläggningen.

För att uppnå våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål 2026, kommer vi, som vi tidigare kommunicerat, att stärka organisationen och initiera ett antal tillväxtåtgärder. Det kommer att leda till att rörelsemarginalen 2022 och 2023 kommer att påverkas, även om bolagets försäljning kontinuerligt växer. Vi är tidigt i vår tillväxtresa och vi följer vår plan.

Anders Göransson
VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden april – juni 2022 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14, kl. 08.00.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 70 965 16 65

Presentation av Q2

En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag kl. 11.00 där VD Anders Göransson och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.

För att delta i webcasten, använd denna länk:
www.bactiguard.com/Q2-2022

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:
SE: +46850558358, UK: +443333009274, US: +16467224904

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com