Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 29 april 2022 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2021 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning.

Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 750 000 kr vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande samt med 400 000 kr vardera till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete.

Thomas von Koch, Christan Kinch, Anna Martling och Jan Ståhlberg omvaldes som styrelseledamöter och Magdalena Persson nyvaldes. Thomas von Koch omvaldes som styrelseordförande och Christian Kinch omvaldes som vice ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman med deltagande enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49