Thomas von Koch föreslås som ny styrelseordförande i Bactiguard

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag hållit ett möte och beslutat föreslå att Thomas von Koch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2021. Styrelsens nuvarande ordförande Christian Kinch förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande. Cecilia Edström har meddelat att hon står till förfogande för omval och föreslås av valberedningen att omväljas som ordinarie styrelseledamot.

Vidare föreslår valberedningen följande:

  • Att arvode till (icke anställda) bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 750 000 kr till vardera styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande samt med 200 000 kr vardera till Cecilia Edström och Jan Ståhlberg. Till styrelseledamoten Anna Martling föreslås ett arvode om 400 000 kr. Det högre styrelsearvodet motiveras av det värde som Anna Martlings medicinska expertis har för Bactiguards framtida utveckling.
  • För arbete som ordförande i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till ordförande. Till ordförande i ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning.
  • Valberedningens förslag innebär att det sammanlagda styrelsearvodet sänks med 100 000 kr jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2020.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som hålls den 28 april.

Valberedningen i Bactiguard består av Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i valberedningen, Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V., Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder, Jan Ståhlberg, samt Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-03, kl. 22.15.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49
Thomas von Koch

Thomas von Koch