Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2019, som kommer att hållas onsdag 15 maj vid bolagets huvudkontor i Botkyrka.

Valberedningen inför årsstämman 2019 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter:

Jan Ståhlberg (styrelseordförande)
Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fem medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de fyra största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per email till föjande adress:
valberedningen@bactiguard.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 18 januari 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, tel: 46 722 262 328