Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 2017

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017 i Botkyrka. 

Vid årsstämman 2016 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de tre största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2017 i Bactiguard Holding AB (publ) består av följande personer:

Stanley Brodén (styrelseordförande)
Jan Lombach, utsedd av KK Invest AB
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per email till föjande adress:

valberedningen@bactiguard.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Järrsten, CFO, Mobil: +46 72 550 00 89