Bactiguard stöder Prematurföreningen Mirakel

Modern, avancerad sjukvård är beroende av fungerande antibiotika. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om inte utvecklingen bromsas kan vanliga infektioner bli svåra att behandla och rentav omöjliga att bota. Prematurvården är ett exempel där multiresistenta bakterier kan få förödande konsekvenser.

För tidigt födda barn är en utsatt grupp. De får ofta antibiotika eftersom de är extremt infektionskänsliga och mycket sköra i livets tidigaste skede. Att bli smittad kan få förödande konsekvenser. Många för tidigt födda vårdas i sjukhussalar, en miljö där infektioner och multiresistenta bakterier lätt sprids och kan leda till allvarliga skador, ett livslångt handikapp eller att barnet avlider. Under de senaste åren har antibiotikaresistens blivit ett stort problem inom neonatalvården.

Prematurföreningen Mirakel med ordförande Pernilla Brown är en viktig röst i vårddebatten. Konsekvent och med mycket hjärta driver de frågor kring vikten av att förebygga infektioner och antibiotikaresistens. De förespråkar bland annat enkelrum vid alla neonatalavdelningar för minskad smittspridning och en arbetsmiljö där personal har möjlighet att följa gällande hygienrutiner. Den ideella föreningen står på patientens och de anhörigas sida i strävan för en bättre, mer patientsäker vård.

Bactiguard stödjer med glädje deras viktiga arbete inom infektionsprevention, det område vi också brinner för. Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika och därmed spridningen av multiresistenta bakterier. Reduktion av mikrobiell adhesion och kolonisering på ytan av produkter med Bactiguard ytskikt har verifierats in vitro för bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika, såsom MRSA och ESBL.

Läs mer om Prematurföreningen Mirakel: www.prematurmirakel.se
Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande lösningar: www.bactiguard.se

Källa:
1. Prematurföreningen Mirakel (www.prematurmirakel.se)