Blodinfektioner den vanligaste typen av vårdrelaterad infektion för barn i intensivvården (IVA) i Europa

En studie publicerad av The Lancet Infectious Diseases visar att förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) var  högst inom pediatriska intensivvårdsavdelningar (IVA,) där vart sjätte barn drabbas av en infektion. På neonatal-intensiven drabbas vart tionde barn av infektion.

Studien baserades på data från European Center for Disease Controls (ECDC) punktprevalensstudie av sjukhusinfektioner och antimikrobiell användning på Europeiska akutsjukhus mellan 2011-2012, och inkluderade 770 infektioner rapporterade hos 726 barn och ungdomar.

Infektioner i blodvägarna var den vanligaste typen av infektion (45%), följt av nedre luftvägsinfektioner (22%). Även om majoriteten av infektionerna i blodvägarna i studien rapporterades hos spädbarn yngre än 12 månader, var andelen hög även  i andra åldersgrupper. Infektioner i blodvägarna hos nyfödda och barn är förknippade med kroniska neurologiska sjukdomar och hög dödlighet.

Det är viktigt att notera att detta är den hittills största multinationella studie som tar upp vårdrelaterade infektioner hos barn. En ytterligare punktprevalensundersökning pågår nu i Europa, och resultaten förväntas offentliggöras av ECDC under 2017.

Författarna uppmannar till ett gemensamt  europeiskt  program, fokuserat på förebyggande åtgärder, för att minska den mycket höga andelen vårdrelaterade infektioner hos barn, med särskild inriktning på neonatal och pediatrisk IVA.

*Image credit: ICU Critical Care 1 by Calleamanecer licensed under CC BY-SA 3.0