Bokslutskommuniké 2022

 • Intäkt 72,2 MSEK (46,1)
 • EBITDA -1,1 MSEK (-12,1)
 • Kassaflöde 7,0 MSEK (-11,6)

Ett starkt år för Bactiguard investeringar i organisationen för att stötta framtida tillväxt

Fjärde kvartalet 2022, oktober – december

 • Intäkterna uppgick till 72,2 (46,1) MSEK, en ökning med 57%. Justerat för positiva valutakursändringar ökade intäkterna med 23%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 (-23,8) MSEK, en ökning med 10,5 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -1,1 (-12,1) MSEK, motsvarade en EBITDA-marginal på -1,5% (-26,3).
 • Periodens resultat uppgick till -14,2 (-25,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,72) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 (-11,6) MSEK motsvarande 0,20 (-0,33) kr per aktie.

Perioden januari – december 2022

 • Intäkterna uppgick till 253,5 (179,0) MSEK, en ökning med 42%. Justerat för positiva valutakursförändringar ökade intäkterna med 15%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -55,7 (-54,2) MSEK, en minskning med -1,5 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -6,4 (-7,2) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på -2,5% (-4,0).
 • Periodens resultat uppgick till -52,9 (-58,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,51 (-1,68) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 (7,3) MSEK motsvarande 0,09 (0,21) kr per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • En klinisk studie, den första i sitt slag gjord på människor, studerades bolagets ytskiktsteknologi på traumaimplantat när den applicerades på de allvarligaste fallen av öppna frakturer. Studien visade en infektionsfrekvens på 8,6%, att jämföras med en infektionsfrekvens mellan 12-29% i liknande vårdmiljöer utan Bactiguards coating på traumaimplantat.
 • Bolagets ytskiktsteknologi rankades som en av de 20 viktigaste svenska innovationerna inom life science genom tiderna.
 • Fatima Stensvad Flodin, Chief Quality & Regulatory Officer, valdes in i ledningsgruppen och Sathish Subramaniam utsågs till Chief Technology Officer den 1 december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari tillkännagav bolaget sitt första produktgodkännande enligt det europeiska medicintekniska regelverket MDR (Medical Device Regulations 2017/745), avseende bolagets latex-kateter, en kvarliggande urinvägskateter med bolagets infektionsförebyggande ytskikt.

VD kommenterar

Ett starkt år för Bactiguard

Totala intäkter för 2022 var 253 miljoner SEK, en tillväxt på 42 procent jämfört med föregående år (15 procent justerat för valutakurseffekter). Sett till fjärde kvartalet uppgick de totala intäkterna till 72 miljoner SEK och tillväxten var 57 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021 (23 procent justerat för valutakurseffekter). EBITDA uppgick till -6,4 miljoner SEK för 2022  (-7,2 miljoner SEK 2021). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -1,1 miljoner SEK (-12,1 miljoner SEK fjärde kvartalet 2021).

Investeringar i organisationen för att stötta framtida tillväxt
Bactiguard hade ett starkt 2022 med aktiviteter som stödde tillväxtstrategin inom de fem nyckelterapiområdena ortopedi, intravaskulär/intensivvård, dental, urologi och sårvård. Bolagets intäkter utvecklades mycket bra. Parallellt gjordes betydande investeringar i organisationen för att möjliggöra den fulla tillväxtpotentialen. Vi stärkte vår kommersiella kapacitet inom licensiering, vi allokerade ytterligare resurser till vårt teknikutvecklingsteam och utsåg Sathish Subramaniam till ny Chief Technology Officer. Vi utvecklade också BIP-produktportföljen ytterligare och strukturerade om sälj-organisationen. När vi blickar framåt kommer dessa satsningar att ge Bactiguard en bättre positionering för att fånga tillväxtmöjligheter inom våra terapiområden och fokusmarknader, såsom USA, samt leverera på våra långsiktiga finansiella mål.

Stark tillväxt inom licensaffären och utökad klinisk evidens
Licensaffären växte betydligt under 2022 och adderade nya användningsområden vilka diversifierade våra intäkts-strömmar. Sammantaget visade licensintäkterna stark tillväxt och ökade med 43 procent under helåret till 161 miljoner SEK (+23 procent justerat för valutaeffekter). För fjärde kvartalet isolerat uppgick de totala licensintäkterna till 46 miljoner SEK (+88 procent, +58 procent justerat för valutaeffekter). Becton, Dickinson & Company (BD) var fortfarande vår största licenspartner där intäkterna var stabila och tillbaka på nivåer som innan pandemin.

När det gäller det ortopediska traumaimplantatet ZNN Bactiguard ligger fokus fortfarande på att få regulatoriska godkännanden i fler nyckelmarknader, inklusive USA som, när det sker, blir en viktig milstolpe. Den globala marknaden för ortopediska traumaprodukter förväntas växa från cirka 9 miljarder USD år 2022 till 16 miljarder USD år 2030, vilket innebär stora affärsmöjligheter för Bactiguard. Under fjärde kvartalet utökade vi också vår kliniska evidens inom det ortopediska området. I en klinisk studie, den första i sitt slag gjord på människor, studerades vår ytskikts-teknologi på traumaimplantat när den applicerades på de allvarligaste fallen av öppna frakturer. Studien visade en infektionsfrekvens på 8,6 procent, att jämföras med en infektionsfrekvens mellan 12-29 procent i liknande vårdmiljöer utan Bactiguards coating på traumaimplantat.

Under året tecknade vi två nya utvecklingsprojekt inom våra nyckelterapiområden: dels med vår licenspartner Zimmer Biomet (en utökning inom deras produktportfölj och omfattar implantat för ledrekonstruktioner, till exempel höfter och knän) och Dentsply Sirona (verksam inom dentalområdet). Båda projekten utvecklades väl under 2022.

BIP-portföljens säljorganisation omstrukturerad och förstärkt
Intäkterna från den sammantagna BIP-produktportföljen var lägre än förväntat under fjärde kvartalet. Vissa regioner påverkades negativt av omorganisationen och av vissa leveransproblem av suturer. På helåret ökade dock produktportföljens försäljning.

I början av 2023 fick vi vårt första MDR-produktgodkännande. Godkännandet bekräftar styrkan i vårt kvalitetssystem och ligger till grund för framtida produktgodkännanden, vilka kommer att vara centrala när vi tar vårt BIP-produkterbjudande till nästa nivå.

Utblick
Fler infektioner och ett mer frekvent användande av antibiotika utgör ett allvarligt hot mot både global folkhälsa och modern medicin. Bactiguards strategi bygger på möjligheterna bakom dessa kritiska makrotrender inom hälsovården – vi ser ökad efterfrågan på infektionsprevention vilket är vad våra lösningar och produkter ger. Därför blev vi också extra stolta över att Bactiguards ytskiktsteknologi sent förra året rankades som en av de 20 viktigaste svenska innovationerna inom life science genom tiderna, i prominent sällskap med bland andra Losec, Turbuhaler och rollatorn. Vårt erbjudande har flera positiva effekter, det bekämpar antibiotikaresistens, minskar patienters lidande, räddar liv och inte minst bidrar till en sundare och mer hållbar sjukvårdsekonomi.

Under 2022 kickstartade vi vår tillväxtstrategi. Vår ambition är att få ut Bactiguards teknologi till fler produkter, och följaktligen nå fler patienter över hela världen. Detta kommer att ske genom såväl nya som fördjupade licenspartnerskap och ökad försäljning av vår BIP-portfölj. Vår förändringsresa har bara börjat, potentialen att vara en del av lösningen på några av de globala hälsoutmaningarna genom att skydda människor från infektioner är enorm.

Anders Göransson, VD

Bokslutskommunikén 2022 för Bactiguard Holding AB (publ) finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-02-09 kl 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carin Jakobson, CFO +46 70 965 16 65
Nina Nornholm, Communication & IR Director +46 708 550 356

Presentation av Bactiguard Holding AB:s bokslutskommuniké 2022
En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag torsdagen den 9 februari 2023 kl 10.00, där VD Anders Göransson och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk:
https://www.bactiguard.com/sv/report/kv4-2022/

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com