Bokslutskommuniké 2023

 • Intäkt 61.3 MSEK (72.2)
 • EBITDA -4.2 MSEK (-1.1)
 • Kassaflöde 10.1 MSEK (7.0)

Stabilt fjärde kvartal avslutar ett utmanande år

Fjärde kvartalet 2023 oktober – december

 • Totala intäkterna uppgick till 61,3 (72,2) MSEK, en minskning med 15,0 %. Nettoomsättningen uppgick till 56,3 (61,3) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,8 (-13,3) MSEK, en minskning med 10,5 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -4,2 (-1,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -27,2 (-14,2) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,78 (-0,40) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 (7,0) MSEK, motsvarande 0,29 (0,20) kr per aktie.
 • Nya finansiella mål för 2028: Nettoomsättning 1 000 MSEK, EBITDA 500 MSEK.

Perioden januari – december 2023

 • Totala intäkterna uppgick till 223,2 (253,5) MSEK, en minskning med 12,0 %. Nettoomsättningen var 201,5 (223,6) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 13 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -131,9 (-55,7) MSEK, en minskning med 76,3 MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen per Q2.
 • EBITDA uppgick till -76,1 (-6,4) MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen.
 • Periodens resultat uppgick till -138,4 (-52,9) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -3,95 (-1,51) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52,3 (3,1) MSEK, motsvarande -1,49 (0,09) kr per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Offentliggjorde förtydligad strategi med fokus på licensaffären och utfasning av BIP-portföljen.
 • Stefan Grass, CMO meddelade att han lämnar Bactiguard.
 • Studie kring de antitrombotiska effekterna av Bactiguards coating (utförd av Bactiguard, KTH och Karolinska Institutet) publicerades i Scientific Reports.
 • Nya finansiella mål för 2028: Nettoomsättning 1 000 MSEK, EBITDA 500 MSEK.
 • Patrick Bach utsågs till ny CFO.
 • Tillkännagav stärkt relation till Beckton Dickinson (BD), med ett interimsavtal som ger BD exklusiv global licens (exklusive Kina), för Foleys med Bactiguards ytskikt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Christine Lind utsedd till ny Vd och börjar på Bactiguard i början av maj 2024.
 • Överenskommelse med Dentsply Sirona att inte driva vidare utvecklingsprojektet på grund av förändrade prioriteringar hos Dentsply Sirona.
 • Hydrocyn aqua erhöll godkännande från CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) för att påbörja kommersialisering i Indien.

VD kommentar

Bokslutskommuniké 2023: Stabilt fjärde kvartal avslutar ett utmanande år
Intäkterna för Q4 2023 uppgick till SEK 61 miljoner, en minskning med 15 procent jämfört med Q4 2022. De totala intäkterna för 2023 uppgick till SEK 223 miljoner, en minskning med 12 procent (2022: SEK 253 miljoner). EBITDA för Q4 2023 uppgick till SEK -4 miljoner (Q4 2022: SEK -1 miljon) vilket var i linje med förväntningarna givet den nya strategin och utfasningen av BIP-portföljen. För helåret 2023 uppgick EBITDA till SEK -76 miljoner (2022: SEK -6 miljoner). Kostnaderna för Q4 uppgick till SEK 85 miljoner (Q4 2022: SEK 85 miljoner) och för helåret 2023 till SEK 356 miljoner (2022: SEK 309 miljoner) vilket inkluderar reserveringen om SEK 42 miljoner från vinstvarningen i juli 2023.

Ett år av omfattande förändring
2023 var ett år som innebar en omfattande förändring; förändring genom en förtydligad strategi med fokus på licensverksamheten och en utfasning av den olönsamma BIP-portföljen (dvs urinkatetern Foleys, centrala venkatetrar och endotrakealtuber med Bactiguards ytskiktsteknologi). Men även förändring när det gäller kultur och arbetssätt – Bactiguard är nu helt inriktat på att utvecklas till en renodlad kunskaps- och specialistorganisation. Det är en stor förändring men också en förutsättning för att nå lönsamhet och våra finansiella mål.

Och på tal om förändring, vi tillkännagav en riktigt spännande nyhet igår kväll. Bactiguard har utsett Christine Lind till ny Vd. Med hennes internationella bakgrund, gedigna erfarenhet från vår bransch i kombination med en modern, kollaborativ och exekutiv ledarstil är Christine perfekt för Bactiguard och för vår strategi framåt.

För 2023 uppgick intäkterna från BPP (dvs Bactiguards produktportfölj) till SEK 84 miljoner, en ökning med 36 procent jämfört med 2022, vilket delvis kan kopplas till utförsäljningen av BIP-produkter under Q4. Som tidigare meddelats kommer, till följd av den licensfokuserade strategin, BIP intäkterna påverkas negativt med SEK 25 miljoner rullande tolv månader medan de årliga besparingarna förväntas uppgå till över SEK 25 miljoner när BIP-portföljen helt har fasats ut. Wound Management, som nu är en fristående verksamhet inriktat på tillväxt och lönsamhet, står för SEK 54 miljoner av BPP:s intäkter för helåret 2023. Det motsvarar en ökning med 24 procent jämfört med 2022 och är i linje med våra förväntningar.

Ett viktigt första steg i att fasa ut BIP-produkterna var den fördjupade relationen med vår licenspartner Beckton Dickinson (BD), ett av världens största globala medicinteknikbolag. Under Q4 tecknade vi ett interimsavtal i vilket BD får en exklusiv global licens (exklusive Kina) för Foleys-katetrar med Bactiguards ytskikt. Överlämningen pågår och har landat väl bland distributörer och slutanvändare. Vi förväntar oss att det utökade BD-avtalet kommer att ha en liten men positiv påverkan på resultaträkningen för 2024 och bidra mer väsentligt på sikt. Vi för dessutom dialog med både nuvarande och potentiella partners för att licensiera ut Bactiguards teknologi för centrala venkatetrar och endotrakealtuber, med stöd av den solida kliniska data vi har avseende produkterna i BIP-portföljen. Detta kommer dock att ha en begränsad påverkan på resultaträkningen för 2024.

Vår infektionsförebyggande teknologi är vår viktigaste tillgång
Bactiguards unika infektionsförebyggande teknologi är vår viktigaste tillgång. Under året har vi ökat fokus på R&D och stärkt organisationen som utvecklar ytskiktsteknologin. Som ett resultat av den strategiska översynen kommer alla ytskikts- och utvecklingsaktiviteter att ske i Sverige och under Q4 påbörjade vi bygget av en ny laboratorie-anläggning i Markaryd. Här kommer vi att hålla utbildning och certifieringsaktiviteter för teknologin och det kommer även att vara en kompletterande plats för R&D samt användas för att sätta upp demo-produktionslinjer för licenspartners.

Immateriella rättigheter och patent är en integrerad del av vår strategi, och vi övervakar och finjusterar kontinuerligt vår immaterialrättsliga portfölj för att hålla högsta möjliga skydd. Vår teknologi har ett starkt skydd i åtta olika relevanta patentfamiljer och under 2023 godkändes patent i USA vilket kan upprätthållas till 2040.

För att sätta vår teknologi i ett ännu längre perspektiv, acceptans för förändring och innovation i vår bransch tar tid. Bactiguard har investerat hundratals miljoner kronor i våra egna medicintekniska produkter under det senaste decenniet. Även om avkastningen ännu inte har materialiserats är den starka kliniska evidens som skapats över tid grunden för Bactiguards förtydligade strategi och framtida licenspartnerskap.

Största framtidspotentialen är licensverksamheten
Under Q4 fokuserade vi primärt på licensverksamheten, det är där den största framtida potentialen för Bactiguard finns, både ur ett lönsamhets- och påverkansperspektiv. Licensintäkterna uppgick till SEK 32 miljoner för Q4 vilket var 31 procent lägre än Q4 2022.

Helåret 2023 landade licensintäkterna på SEK 117 miljoner, en minskning med 27 procent jämfört med 2022. Q4 2022 specifikt var ett rekordkvartal i vårt samarbete med BD, vilka byggde upp lagernivåer som sedan justerades under 2023. Dessa justeringar är det främsta skälet till att licensintäkterna minskade under 2023. Under Q4 2023 var BD tillbaka på samma nivåer som före covid-19.

Zimmer Biomet fortsätter lanseringen i Europa med ökande försäljning på både befintliga och nya europeiska marknader. Dessutom planeras lansering i Japan i juli 2024 och efter det kommer Zimmer Biomet att erbjuda produkter med Bactiguards ytskiktsteknologi på marknader motsvarande cirka 50 procent av deras traumaförsäljning. Som rapporterades vid Q3-rapporten är det vår mest kvalificerade gissning att Zimmer Biomet får ett godkännande från FDA tidigt 2026. Värt att notera dock är att cirka 50 procent av Zimmer Biomets traumaerbjudande sker utanför USA.

När det gäller Dentsply Sirona har vi kommit överens om att inte driva vidare utvecklingsprojektet på grund av förändrade prioriteringar hos Dentsply Sirona. Vi för redan dialoger med andra ledande dentalorganisationer och det finns ett fortsatt stort intresse, mycket tack vare att kliniska evidens bekräftar att den infektionsförebyggande teknologin är effektiv även i munhålan.

Från och med 2024 kommer vi att redovisa intäkter i tre olika partnerskapssteg: applikationsutvecklings-partners, exklusivitets-partners och licenspartners. Vi kommer att publicera signerade partnerskap i de två sista stegen, eftersom det är här intäktsgenereringen tar fart. Med den nya strategin förväntas Bactiguards intäkter och marginaler öka väsentligt, och vi är fast beslutna om att nå de finansiella mål som sattes i oktober 2023.

Utblick – de globala hälsovårdsutmaningarna mer akuta än någonsin
När vi blickar framåt är jag övertygad om vår förmåga att ta vara på de stora möjligheterna kring att möta medicinska behov som ännu inte uppfyllts – de globala samhällsutmaningarna, inklusive vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens, är mer akuta än någonsin. Med ökad politisk oro och naturkatastrofer världen över blir behovet av säkra medicintekniska produkter i krissituationer smärtsamt uppenbart. Vi ser indikationer på en betydande förändring och ett ökat intresse och efterfrågan från både statliga försvarsrelaterade organisationer och NGO:er. Jag upprepar det jag har sagt många gånger tidigare, för att minska riskerna kring bildandet av biofilm bör medicintekniska produkter som är avsedda att stanna i kroppen i mer än två dagar coatas. Och Bactiguard har lösningen, en säker och biokompatibel ytskiktsteknologi som gör det enkelt att undvika infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Genom att samarbeta med ledande medtech-partners är jag övertygad om att vår infektionsförebyggande teknologi kommer att bli global vårdstandard, precis det vi säger i vår vision.

I juni 2024 har Bactiguard varit noterat på Nasdaq Stockholm i tio år – vi kan titta tillbaka på 10 år med en rad möjligheter och utmaningar, och både med- och motgångar. En sak har varit konstant – en stark vilja att påverka hälso- och sjukvården positivt och bidra till patienters välbefinnande runt om i världen. I jubileumsandan öppnar vi ett nytt kontor, centralt beläget i Stockholm, för att enklare kunna interagera med partners och attrahera talang.

Jag vill avsluta 2023 med att uttrycka min djupa uppskattning till investerare, partners och anställda för ert förtroende och engagemang. Jag vill också passa på att välkomna Christine ombord – ser fram emot att frigöra den verkliga potentialen i vår unika teknik tillsammans!

Thomas von Koch, Vd

 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2024-02-08 kl 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Patrick Bach, CFO +46 761 295 911
Nina Nornholm, Head of Communications & Investor Relations +46 708 550 356

Läs mer
Nyckeltal2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
Helår
2022
Helår
Intäkter¹,MSEK61,372,2223,2253,5
Rörelseresultat¹,MSEK-23,8-13,3-131,9-55,7
EBITDA²,MSEK-4,2-1,1-76,1-6,4
EBITDA-marginal²,%-6,9-1,5-34,1-2,5
Periodens resultat¹,MSEK-27,2-14,2-138,4-52,9
Resultat per aktie¹,SEK-0,78-0,4-3,95-1,51
Kassaflöde från den löpande verksamheten¹,MSEK10,17-52,33,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie²,kr0,290,2-1,490,09
Soliditet²,%53,361,453,361,4
Nettoskuld²,MSEK109,941109,941
1 Definierat enligt IFRS.

2 Alternativt nyckeltal. För definition och avstämning se sidorna 18-19.