Delårsrapport för andra kvartalet 2023

 • Intäkt 51,2 MSEK (59,9)
 • EBITDA -55,7 MSEK (-3,8)
 • Kassaflöde -19,7 MSEK (-1,9)

Strategin att stärka licensverksamheten och expansionen i USA ligger fast

Andra kvartalet 2023 (april-juni)

 • Totala intäkterna uppgick till 51,2 (59,9) MSEK, en minskning med 15 %. Nettoomsättningen uppgick till 44,2 (51,8) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade den med 19 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -67,8 (-14,8) MSEK, en minskning med 53,0 MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till kostnader för nödvändig justering gällande nedskrivningar av lager, reserveringar av förfallna kund-fordringar och relaterade projekt samt för kostnader hän-förliga till andra strukturella förändringar, se vidare sid 5.
 • EBITDA uppgick till -55,7 (-3,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -64,5 (-13,7) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,84 (-0,39) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,7 (-1,9) MSEK motsvarande -0,56 (-0,05) kr per aktie.

Första halvåret 2023 (januari-juni)

 • Totala intäkterna uppgick till 112,4 (115,1) MSEK, en minskning med 2 %. Nettoomsättningen var 99,8 (103,6) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade den med 10 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -86,5 (-31,4) MSEK, en minskning med 55,1 MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen.
 • EBITDA uppgick till -62,3 (-7,8) MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen.
 • Periodens resultat uppgick till -86,6 (-30,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,47 (-0,86) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,4 (-13,8) MSEK motsvarande -0,78 (-0,39) kr per aktie.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Thomas von Koch tillträder som tf VD.
 • Mikael Sander tillträdde rollen som Global Head of BPP, anslöt till Bactiguards ledningsgrupp.
 • Zimmer Biomet fick ZNN Bactiguard regulatoriskt godkänd i Japan.
 • Richard Kuntz, tidigare CMO, Scientific Officer och medlem av Executive Committee på Medtronic PLC, valdes in som ny ledamot i styrelsen.
 • Bolaget meddelade den 7 juli att EBITDA för Q2 och helåret 2023 kommer påverkas negativt med 42 MSEK på grund av reserveringar av engångskaraktär.
 • I april lanserade vi en studie där centrala venkatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt jämförs med standardkatetrar utan ytskikt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Anders Göransson, Global Head of Licensing, kommer att lämna Bactiguard.

VD kommenterar

Strategin att stärka licensverksamheten och expansionen i USA ligger fast

Intäkterna för andra kvartalet 2023 uppgick till 51 miljoner SEK, en minskning med 15 procent jämfört med Q2 2022. EBITDA för kvartalet uppgick till -56 miljoner SEK (Q2 2022: -4 miljoner SEK) vilket inkluderade engångsjusteringar på 42 miljoner SEK som kommunicerades den 7 juli 2023. Kostnaderna är i linje med föregående kvartal men 10 procent högre än andra kvartalet 2022.

Licensverksamheten och BPP utvecklas sakta men säkert

Sedan jag tillträdde som VD har jag fördjupat mig i varje detalj av bolaget och vad som potentiellt kan påverka vår verksamhet negativt. Med engångsreserveringen som påverkade EBITDA negativt har vi nu gjort en välbehövlig rensning och kan fokusera fullt ut på vår tillväxtstrategi, och på licensverksam-heten och USA.

När vi granskar utfallet, uppgick intäkterna från licensverksamheten till 25 miljoner SEK, omkring 30 procent lägre än Q2 2022. Intäkterna från Beckton Dickinson (BD) var lägre än förra kvartalet beroende på justeringar i deras interna lager. Vi förväntar oss att intäkterna från BD kommer att bli betydligt lägre i Q3 och att lagerjusteringarna kommer att vara slutförda till Q4, och efter det återgå till pre-covid nivåer. Utvecklingsprojektet kring Zimmer Biomets bredare ortopediportfölj framskred väl under Q2 med preliminära indikationer från amerikanska tillsynsmyndigheter kring hur de avser kategorisera ytskiktsbelagda produkter. De olika FDA-processerna pågår intensivt, trots det är tidplanen fortfarande oklar och vi kommer att få mer konkret information under hösten. Som tidigare kommunicerats, har traumaimplantatet ZNN Bactiguard från vårt första partnerskapssamarbete med Zimmer Biomet fått regulatoriskt godkännande i Japan. Som vi rapporterade i Q1 tar den inledande fasen i utvecklingsprojektet med Dentsply Sirona längre tid men både tester och dialog gör framsteg.

Inom licensorganisationen har Anders Göransson, Global Head of Licensing, beslutat sig för att lämna Bactiguard. Anders har spelat en viktig roll i att definiera vår strategi och vi skiljs åt på ett bra sätt. Förutom att rekrytera seniora resurser externt, allokerar vi resurser internt med den övergripande ambitionen att bygga ett licensteam i världsklass.

Intäkterna från BPP (med de medicintekniska produkterna BIP, sårvårdsprodukter och suturer) uppgick till 19 miljoner SEK, en ökning med 25 procent. Trots att vi fortfarande till viss del är påverkade av leveransproblem för sårvård och suturer, ger investeringarna i säljorganisationen resultat. Maj och juni var starka månader för BPP och vårt fokus ligger på att förbättra lönsamheten.

I april lanserade vi en studie där centrala venkatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt jämförs med standardkatetrar utan ytskikt. Syftet med studien är att få ytterligare klinisk evidens kring att katetrar med ytskikt skyddar effektivt mot både infektioner och trombos. Bactiguards sårvårdslinje ökade aktiviteten under kvartalet, bland annat med en artikel i specialistpublikationen Wounds International och med deltagande vid EWMA, Europas ledande sårvårdskonferens, i Milano.

Ökad uppmärksamhet kring det globala hotet från antibiotikaresistens

Det allvarliga globala hotet kring antibiotikaresistens fick ökad uppmärksamhet under första halvåret 2023. Antibiotikaresistens var ett av huvudområdena under Sveriges EU-ordförandeskap vilket senare ledde till ett antal rekommendationer kring hur antibiotikaresistens bör begränsas framöver. Ett av målen var att minska antibiotikaanvändandet bland människor med 20 procent inom EU till 2030. I USA har man ett annat angreppssätt när det gäller antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – vårdgivare bestraffas om en patient drabbas av en infektion i samband med vård och detta tvingar vårdgivare att proaktivt söka alternativ som förebygger infektioner. Statistik från USA visar att de flesta vårdrelaterade infektionerna uppstår vid användandet av medicintekniska produkter som till exempel katetrar för blodomloppet eller urinvägarna, och endotrakealtuber. Infektioner uppstår även i kirurgiska sår. WHO har dessutom identifierat förebyggande av infektioner som en av de viktigaste faktorerna i den globala kampen mot antibiotikaresistens.

Utblick

Om vi sätter allt det här i ett Bactiguard-perspektiv, betyder det att en infektion mindre minskar behovet av en antibiotikakur. Vårt erbjudande omfattar alla de områden där vårdrelaterade infektioner förekommer – Bactiguards unika teknologi och infektionsförebyggande lösningar är mer relevanta, och viktigare, än någonsin.

Om vi blickar framåt, kommer våra kärnkompetenser och styrkor bli det centrala i vår transformation, vilka omfattar vår unika teknologi och expertis inom utveckling av säkra applikationer för en mängd olika medicintekniska produkter. Jag är långt ifrån nöjd med de siffror vi presenterar idag, men möjligheterna inom våra strategiska terapiområden är fortsatt stora och vi har intressanta samtal med både nuvarande och potentiella nya licenspartners. Det är här den största potentialen för Bactiguard finns!

Sammanfattningsvis, Bactiguard är en långsiktig investeringsmöjlighet där man dessutom kan vara en del av att skapa framtidens hälsovård och en mer hälsosam värld.

Thomas von Koch, tf VD

Bactiguard Holding AB:s (publ) delårsrapport Q2 2023 finns tillgänglig på www.bactiguard.com

 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-18 kl 08.00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nina Nornholm, Communication & IR Director +46 708 550 356