Pressmeddelanden

Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Bactiguard Holding AB har förändrats med anledning av den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Genom nyemissionen har antalet B-aktier och röster i Bactiguard ökat med 1 500 000.Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Bactiguard till 35 043 885, varav...

Bactiguard genomför en riktad nyemission till AMF och tillförs cirka 228 miljoner SEK

Regulatorisk

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier till en kurs om 152 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 228 miljoner SEK. Styrelsen för Bactiguard har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000...

Bactiguard utser ny verkställande direktör

Regulatorisk

Styrelsen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag utsett Anders Göransson till ny verkställande direktör. Anders har bred erfarenhet från konsultverksamhet inom McKinsey och ett flertal ledande befattningar inom Amgen, senast som Head of Innovation Europe. Anders påbörjar sin anställning i Bactiguard omgående och tillträder VD-rollen den...

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Regulatorisk

Stora framsteg i licensverksamheten och flera nya samarbeten inom sårvård Andra kvartalet (april-juni 2021) Intäkterna uppgick till 46,0 (48,2) MSEK, en minskning med 5%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 5%. EBITDA uppgick till 1,8 (10,5) MSEK, med en EBITDA-marginal på 4% (22%). Rörelseresultatet uppgick till -10,0 (-0,8) MSEK....

Bactiguard erhåller betalning från Zimmer Biomet

Regulatorisk

Efter ett framgångsrikt EU-godkännande och marknadslansering av Bactiguard-belagda trauma-implantat från Zimmer Biomet (ZNN Bactiguard), har den första milstolpen passerats och en betalning på 1 miljon USD fallit ut. ”Jag är mycket glad över vårt samarbete med Zimmer Biomet och stolt över våra framsteg...

Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Regulatorisk

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2021 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning. Styrelsen och de verkställande...

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Regulatorisk

Fortsatt hög aktivitet i första kvartalet – infektionsprevention en global hållbarhetsfråga Första kvartalet (januari-mars 2021) Intäkterna uppgick till 41,8 (48,1) MSEK, en minskning med 13%. Valutakursjusterat var minskningen 3%. EBITDA uppgick till 1,9 (14,4) MSEK med en EBITDA-marginal på 5% (30%). Rörelseresultatet uppgick till...

Bactiguards årsredovisning 2020

Regulatorisk

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) 2020 finns nu tillgänglig på www.bactiguard.com. Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning på både svenska och engelska. En tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 28 april och kan beställas per e-post till:...

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per...

Bokslutskommuniké 2020 Bactiguard Holding AB

Regulatorisk

Återhämtning i fjärde kvartalet - infektionsprevention en central komponent i framtidens sjukvård Fjärde kvartalet (oktober-december 2020) Intäkterna uppgick till 55,6 (59,8) MSEK, en minskning med 7% (justerat för valuta -2%). EBITDA uppgick till 4,9 (12,2) MSEK med en EBITDA-marginal på 9% (20%). Rörelseresultatet uppgick till -6,4...

Thomas von Koch föreslås som ny styrelseordförande i Bactiguard

Regulatorisk

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har idag hållit ett möte och beslutat föreslå att Thomas von Koch utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2021. Styrelsens nuvarande ordförande Christian Kinch förslås av valberedningen att utses till vice styrelseordförande. Cecilia Edström har meddelat att hon står...

Cecilia Edström lämnar VD-rollen för Bactiguard

Regulatorisk

Cecilia Edström har idag meddelat styrelsen att hon önskar lämna VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ) efter sju år i ledningen för bolaget. Styrelsen kommer därför att inleda rekryteringen av en ny VD. Cecilia Edström fortsätter i rollen som VD till dess att hennes efterträdare är utsedd och står till förfogande för omval som...

CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards teknologi

Regulatorisk

Idag fick Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. Samtidigt pågår förberedelserna för att registrera implantaten på den amerikanska marknaden.”Jag är mycket glad över att vi nu säkerställt CE-märket för Zimmer Biomets Bactiguard-coatade...